ALGEMENE VOORWAARDEN SUCCESVOL OPVOEDEN


Niet het leukste deel van onze samenwerking, wel belangrijk. Zo wel voor ons als voor jou. Regels scheppen immers duidelijkheid. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn. We hebben getracht de voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. Omdat wij van een persoonlijke benadering houden, hanteren we in dit document ‘jou’ of ‘je’. Waar ‘wij/onze’ staat geschreven, wordt Succesvol Opvoeden bedoeld.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Succesvol Opvoeden (KvK 69520429) en jou.

1.2 Bij inschrijving voor één van onze programma’s of afname van één van onze producten ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn via de website www.succesvolopvoeden.nl inzichtelijk.

1.4 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Succesvol Opvoeden worden gewijzigd. Indien dit het geval is, zullen wij jou hiervan via het van jouw bekende emailadres op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging. Zonder jouw reactie gaan we er van uit, dat je akkoord gaat met de aanpassing in de algemene voorwaarden.

1.5 Slechts na schriftelijke goedkeuring van Succesvol Opvoeden kan worden afgeweken van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6 Alle rechten en aanspraken, die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten door Succesvol Opvoeden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van het personeel van Succesvol Opvoeden en de door ons ingeschakelde derden.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien je na aankoop van een product van van Succesvol Opvoeden een bevestiging hebt ontvangen.

2.2 Je garandeert dat de door jouw opgegeven gegevens bij de inschrijving/aankoop volledig, accuraat, correct en actueel zijn. Je bent zelf verantwoordelijk indien dit niet het geval is.

2.3 Met het aanvaarden van de inschrijving neemt Succesvol Opvoeden de inspanningsverplichting op zich om jou het aangeschafte programma en/of product te bieden. Succesvol Opvoeden gaat daarbij altijd voor de hoogste kwaliteit, maar kan niet garanderen dat jij de gewenste resultaten behaalt. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten.

2.4 Omdat Succesvol Opvoeden continue streeft naar kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat de inhoud van een programma tussentijds wordt gewijzigd.

Artikel 3: Prijzen en betaling
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Succesvol Opvoeden zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor twee weken (tenzij anders aangegeven).

3.2 Succesvol Opvoeden kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien je redelijkerwijs kan begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.3 De prijzen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege.

3.4 Na inschrijving voor een programma van Succesvol Opvoeden dient de toegestuurde factuur binnen 14 dagen (tenzij anders schriftelijk overeengekomen) volledig betaald te worden.

3.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn ben je rechtswege in verzuim en over het opeisbare bedrag de (handels-)rente verschuldigd.

3.6 Alle kosten die door Succesvol Opvoeden moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor jouw rekening. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het door jouw verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.

3.7 Het is je niet toegestaan om te verrekenen.

3.8 Indien een termijnbetaling is afgesproken en de termijnen worden niet conform afspraak betaald, behoudt Succesvol Opvoeden het recht om het programma op te schorten, totdat de betreffende termijn is betaald.

3.9 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

3.10 Door het niet bezoeken van één van de live trainingen en/of het volgen van één van de onderdelen van een online trainingsprogramma vervalt de financiële verplichting niet.

Artikel 4: Herroepingsrecht
4.1 In geval van een live training of de aankoop van een fysiek product heb je het recht om de overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In het geval van een fysiek product, is het vanzelfsprekend van belang dat er geen enkele gebruikssporen zijn. Eventuele kosten in verband met het retourneren van geleverde zaken zijn voor je eigen rekening.

4.2 Indien de live training is aangevangen binnen de termijn van 14 kalenderdagen, ben je voor het gedeelte van het reeds gevolgende programma een gebruikersvergoeding verschuldigd, welke ter vrije bepaling staat van Succesvol Opvoeden.

4.2 In geval van een online training worden de materialen gelijk na betaling beschikbaar gemaakt en is na betaling geen herroeping meer mogelijk.

Artikel 5: Niet-goed-geld-terug-garantie en/of proefperiode
5.1 Wij vinden het zeer belangrijk, dat je tevreden bent en hanteren zodoende op nagenoeg alle programma’s een niet-goed-geld-terug-garantie. Deze garantie is alleen van toepassing indien nadrukkelijk vermeld.

5.2 Om gebruik te kunnen maken van de niet-goed-geld-terug-garantie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • Het gehele programma dient te worden gevolgd en alle opdrachten dienen door jou persoonlijk te zijn uitgevoerd.
  • Indien gewenst dien je een bewijs te leveren van de uitgevoerde opdrachten.
  • Je dient binnen 14 dagen na einde van de training/ het programma per mail (info@succcesvolopvoeden.nl) met ons contact op te nemen.
  • Je dient al het ontvangen cursusmateriaal te retourneren.

5.3 Indien de niet-goed-geld-terug-garantie van kracht is (er is aan alle voorwaarden voldaan) en je hebt reeds betaald, zal Succesvol Opvoeden je het aankoopbedrag binnen 3 maanden terugstorten op het rekeningnummer waarmee betaald is.

Artikel 6: Intellectueel eigendom / gebruik materialen
6.1 Op alle materialen (teksten, video’s, ontwikkelde producten, trainingen, etc.) bezit Succesvol Opvoeden de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Succesvol Opvoeden hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Succesvol Opvoeden hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 7: Klachten
7.1 Mocht je ondanks al onze inspanningen ontevreden zijn over één van onze programma's/producten of een onderdeel daarvan, laat dit dan weten door een mail te sturen aan info@succesvolopvoeden.nl. Stuur een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Succesvol Opvoeden in staat is te reageren en (als de klacht gegrond is) om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen.

7.2 Stuur je klacht binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma-onderdeel. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Geen 'recht' betekent niet, dat we alsnog ons best zullen doen je klacht te herstellen.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Succesvol Opvoeden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.

8.2 Succesvol Opvoeden is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade, zoals letselschade of gevolgschade.

8.3 Succesvol Opvoeden is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten wij gebruik maken.

8.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Succesvol Opvoeden eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9: Privacy
9.1 Succesvol Opvoeden neemt jouw privacy zeer serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening.

9.2 De wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens worden door Succesvol Opvoeden nageleefd.

9.3 Zie voor een uitgebreidere omschrijving de op de website opgenomen privacy voorwaarden.

Artikel 10: Opschorting van de overeenkomst
10.1 Succesvol Opvoeden is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, waaronder het online houden van de website, op te schorten indien je de (betalings-) verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.

10.2 Indien er enig vermoeden bestaat, dat je in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving is Succesvol Opvoeden bevoegd de overeenkomst per direct op te schorten.

10.3 De bevoegdheid tot opschorting vervalt zodra je naar tevredenheid van Succesvol Opvoeden, de grondslag voor de opschorting hebt weggenomen
Opschorting van de overeenkomst ontslaat je niet van jouw betalingsverplichtingen.
Indien Succesvol Opvoeden door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor jouw rekening.
Succesvol Opvoeden is niet aansprakelijk voor jouw eventuele schade als gevolg van de opschorting.

Artikel 11: Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst
11.1 De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.

11.2 Succesvol Opvoeden heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van Succesvol Opvoeden kan worden gevergd.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Succesvol Opvoeden op jou direct opeisbaar.

Artikel 12: Overmacht
12.1 In geval van het onvoorzien vervallen van één van de live trainingsdagen is Succesvol Opvoeden gerechtigd om deze op een andere wijze in te vullen.

12.2 Succesvol Opvoeden is niet aansprakelijk dan wel tot enigerlei vergoeding gehouden om inhaallessen te verzorgen indien je om welke reden dan ook een onderdeel of onderdelen van een programma niet kan volgen.

12.3 Trainingen van Succesvol Opvoeden worden tevens online aangeboden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor storingen van buitenaf waardoor de website buiten gebruik is geraakt.

Artikel 13: Overig
13.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

13.2 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e­mail.

13.3 De door Succesvol Opvoeden verzonden e-mailberichten gelden als ontvangen binnen 24 uur nadat zij verzonden zijn aan het e-mailadres, dat je als laatste hebt opgegeven.

13.4 Succesvol Opvoeden behoudt zich het recht voor de indeling van live trainingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen of bij onvoldoende aanmeldingen af te gelasten. Indien dit het geval is, zullen we je hiervan per mail op de hoogte stellen en vervalt je betalingsverplichting.

13.5 Een groot deel van ons cursusmateriaal is (na eventuele betaling) online beschikbaar. Succesvol Opvoeden is te allen tijde gerechtigd om haar website geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud, aanpassingen en/of verbetering daarvan. Indien mogelijk zal Succesvol Opvoeden jou van de buitengebruikstelling op de hoogte brengen.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Bij eventuele geschillen zal Succesvol Opvoeden altijd eerst haar best doen om het geschil onderling met jou op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

14.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda.

14.3 Op de rechtsverhouding tussen jou en Succesvol Opvoeden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Pin It on Pinterest

Share This